Nhận định sớm: ( vì hơi sớm nên độ chính xác không cao )
3h sáng mai BTC có giá trên 8700.
7h sáng mai có giá trên 9300.
Thì 80% là BTC hết xuống.
Sau 7h sáng mai team sẽ cập nhật lại!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.