Nhận định sớm: ( vì hơi sớm nên độ chính xác không cao )
3h sáng mai BTC có giá trên 8700.
7h sáng mai có giá trên 9300.
Thì 80% là BTC hết xuống.
Sau 7h sáng mai team sẽ cập nhật lại!