ThaiLiu

BTCUSD Ngắn hạn

Giá xuống
ThaiLiu Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đợi về 8k700 mua cho chăc chắn !!! :|
Bình luận:
ghi nhầm 7k800 !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.