tintrantin93

BTCUSD

Giá xuống
tintrantin93 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sell 9500
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh tại giá mua 9500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.