anhnd1

BTCUSD - Thử bắt đáy H1

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cú đổ rất mạnh đêm ngày 14/11/2018 đã khiến BTC vỡ đáy 2018
Canh bắt ăn sóng hồi về 5k8-5k9
SL: 5379
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.