Apolong

Thị trường là sự lặp đi lặp lại

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Góc nhìn nhận cá nhân, đây là đợt thanh lọc thị trường lần cuối.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.