UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của BTC khung 15 phút (cập nhật)

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin ( BTCUSD ) có thể đang hoàn thành sóng Elliott v trong sóng c của dạng điều chỉnh Flat mở rộng
Điểm kết thúc của sóng c thường nằm trong khoảng bằng 2 tới 3 lần sóng a
Sóng v có thể thấp hơn iii (trường hợp Trunction)

Nếu c vượt quá 3 lần a, plan này sẽ hết hiệu lực.

***
Chú ý cấp độ sóng và khung thời gian.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và nhận định xu hướng
Không phải lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch.
Giao dịch đang hoạt động: Target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.