BTC / USDT
Xu hướng chính vẫn là giảm giá.
Dự đoán trong 2 ngày 11 và 12/4 giá sẽ giao đông trong biên độ hẹp từ 6650 - 7050
Cho tới khi phá một trong hai cạnh của tam giác củng cố xu hướng thì sẽ giao đông mạnh.
Chiều giá xuống sẽ gặp hỗ trợ tại 5700,
Chiều tăng giá thì gặp cản tại 71 - 76
Vì đồ thị tuần còn qua dốc nên khả năng tăng giá là rất thấp!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.