HTPHONG

Bitcoin ngày 18/9

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá vừa breakout khỏi range giá, mục tiêu tiếp theo có thể là 50.000 $.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.