BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
xem xét biểu đồ 1h
rsi
xu huơngs
buy btc 47k
sl : 46.3
TP 49-
tp2. 51
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.