HHermes

Bắt đáy BTCUSD sát 11000, SL 10600, TP 14600 (sóng 5 Elliott)

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bắt đáy BTCUSD sát 11000, SL 10600, TP 14600 (sóng 5 Elliott ). Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.