levanlinhepi

28/02 - Bò thua

Giá xuống
levanlinhepi Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Trái với kỳ vọng của chúng ta, bò đã thua trong trận chiến tại vùng số tròn 40k.
Hiện tại đã có một nến động lượng phá vỡ vùng tích lũy, chúng ta tiếp tục bán khống.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Đã cắt lỗ, hi vọng anh em đã không chịu lỗ quá 2% tài khoản cho giao dịch này. Chúng ta sẽ chờ cơ hội mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.