vegas9999

BTC đang đi vào 1 kênh giảm.

Giá xuống
vegas9999 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi vào 1 kênh giảm.

Nếu D1 ngày mai đóng dưới 3456.26 thì mình sẽ mở 1 lệnh short (sl ngắn, tp gấp 2,5 lần)
Rất đáng để đầu tư
Bình luận:
update 1: Giá ngày hôm nay đóng cửa trên mức kì vọng vào lệnh. chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.