Le_Thanh_Tung

SELL BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như trong hình
Giá tăng yếu dần, lực bán bắt đầu tham gia vào thị trường => khả năng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.