ThaiLiu

Dựng trượt rồi !

Giá xuống
ThaiLiu Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khả năng cao tụt thẳng về 7k5 - 7k6 !!!
Bình luận:
nếu tụt xuống dưới 6k5 thì bắt đầu ... dựng... nếu xuống dưới 6k5 sẽ tụt quần :|
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.