Trongvinh-FA25

BTC/USD - BITCOIN HOÀN TẤT NHỊP ĐẨY ĐẦU TIÊN

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đã hoàn tất sóng đẩy 1 với 5 sóng đẩy 12345 và bắt đầu bước vào sóng điều chỉnh 2 ABC
Chi tiết theo sóng Elliott cập nhật trong biểu đồ.
Do vậy chiến lược giao dịch không thay đổi
- Điểm mua Long-Term tiếp theo chúng ta chờ hoàn tất xong nhịp điều chỉnh 2 ~ 19,000-20,500$
- Có thể kích hoạt chiến lược short ngắn hạn tại vùng 30,000$ với SL 31,200$ và target 26,000-24,000-22,000$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.