mayquanxi

Khối lượng cho biết khả năng phục hồi không thuyết phục

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thể rơi xuống khu vực thấp hơn để nhận thêm sự hỗ trợ, Hoặc đi ngang tích trữ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.