Forex9999

SELL BTC/USD về vùng 8000$

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã không vượt qua được cản cứng 10.000$, đây có lẽ sẽ là 1 đợt giảm điểm chỉnh tiếp, ít nhất là vậy
Ngưỡng 8000$ quanh fibo 50% là ngướng hợp lý để các trader sell về vùng ngày