I_am_not_robot

BTC

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Cuối tuần làm quả sell BTC về vùng 37800.

Chúc ae may mắn. Nhớ quản lý vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.