KenPCA

BTC/USD - Đại nạn không chết ắt có phúc

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi tạo mô hình 3 đáy đi lên khá rõ.
Target ngắn 47 target dài 50
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.