Với diễn biến giá của ngày hôm qua cho dự đoán giá BTC ngày hôm nay có thể đạt 10450, trước khi rớt xuống vùng 7100