Với diễn biến giá của ngày hôm qua cho dự đoán giá BTC ngày hôm nay có thể đạt 10450, trước khi rớt xuống vùng 7100

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.