trungnguyenquang1109

BTC - Tiềm năng bứt phá

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang nằm trong tam giác và có khả năng cao giá sẽ có nhịp hồi của con sóng giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.