BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
trước mắt hứng Btc ở 6k4xx
nếu thủng hứng 6k1
thủng 5k8xx
Tình hình xấu :(
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.