Trên đồ thị tuần BTC vẫn xu hướng giảm giá!
Nhưng trên đồ thị ngày thì đã cho tín hiệu phục hồi tương đối rõ,
Theo nhận định chủ quan thì BTC sẽ điều chỉnh về vủng 7300, sau đó sẽ tăng lại vủng 9200, từ 9200 sẽ điều chỉnh về vùng 8050 ( Có thể là 7600 tùy vào diễn biến giá thời điểm đó ).
Từ vùng điều chỉnh này sẽ chinh phục vùng 11200 - 11500.
Sau đó sẽ tính tiếp.
( Lưu ý trên đồ thị mình không tính được về mặt thời gian, Nên cái cột thời gian anh em có thể bỏ qua )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.