ELNOS

Bitcoin sẽ đạt mức giá > $175.000 vào giai đoạn quý 4/2021

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin trong chu kỳ tăng trưởng kéo dài 2 năm, hiện tại đã hoàn thành xong sóng 4 hiệu chỉnh và bắt đầu di chuyển sóng 5 lên vùng target > $175.000 vào khoảng thời gian quý 4/2021 hoặc trễ hơn 1 tháng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.