SonPriceAction

BTCUSD mục tiêu tiếp theo là 12 k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trend tăng trên cặp BTCUSD là rất rõ ràng, tiếp tục canh long khi giá hồi về đường EMA 20 trên h4, muc tiêu tiếp theo là 12k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.