Trên biểu đồ 1 giờ, giá của Bít đang ở mức quá mua, được xác định bởi Fibonacci. BTC cần một chặng quay lại để tích lũy, vì vậy việc điều chỉnh về mức $ 5,422 (61,8%) là rất có thể xảy ra.

Mặt khác, chỉ báo RSI đang di chuyển đến vùng quá mua, tuy nhiên vẫn chưa chạm tới. Giả sử, nó có thể đạt được nó khi giá đạt tới 6.000. Trong trường hợp đó, một cú rơi sấp mặt chắc chắn sẽ xảy ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.