mayquanxi

Fibonacci mở rộng

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá có thể sẽ cần hỗ trợ mạnh tại mức fib 23.6(6590) trước khi tiến thẳng lên đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.