GameonVentures

BTC, H1, Buy

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua ở hộp màu xanh, đặt Sl ở đường màu đỏ.
Xu hướng hiện tại : Tăng giá
TP: 7K
Hãy chú ý altcoin
Giao dịch đang hoạt động:
Đã active vào hộp xanh, cùng chờ hành động giá!
Đóng lệnh: dừng lỗ:
H4 update


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.