tranhoang2th

BTCUSD sell ngắn

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
D giá hiện tại vẫn giao dịch dưới EMA10.
sáng hôm nay có sự phá vỡ mô hình, sell limit như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.