COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có thẻ sẽ còn tiếp tục giảm về vùng 53000USD. Hiện tại chưa xuất hiện tín hiệu để Buy. Tốt nhất quan sát và chờ thêm tại vùng này nếu muốn Buy BTC có vị thế tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.