A_Luan26

Nhận Định Bitcoin : Choppy

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD Trên khung H4 khuyến cáo không nên giao dịch khi thị trường tích lũy trong cái hình Tam Giác.
Từ mấy hôm đến hôm nay thì xuất hiện mô hình Choppy xuất hiện,không nên Buy hoặc Sell khi thị trường di chuyển trong trường hợp xấu như vậy.
Chờ thoát khỏi vùng này,chờ thị trường có setup hay thì mới tiến hành vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.