ThaiLiu

Thánh vẽ bậy : Sóng chiều nhấp nhổm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình tào lao =))
09/12 - 6190
30/12 - 7800
31/ 01 - 5100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.