dcironcop

BTC dài hạn đến 2020: New ATH!

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở đây có 2 key event:
+ BTC tạo đáy vùng 5k5-6k vào khoảng cuối năm 2019 - đầu năm 2020.
+ Halving BTC vào tháng 5/2020 dự kiến tạo fomo đủ mạnh để break mô hình triangle và tìm đỉnh mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.