dinhchien

BTCUSD - Điều chỉnh giảm tuần này 8/4.

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Dự đoán giảm xuống vùng sóng 4 Elliot trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.