BTC
Trên đồ thị 4h đang hoàn thiện nêm cũng cố xu hướng
Về lý thuyết thì khi hoàn thành mô hình này giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng.
Nhưng đề phòng mô hình không hoàn thiện mình đưa ra 2 phướng án Từ giờ tới 7h sáng ngày 16/4 nếu có cây nến 4h đóng trên 8300 thì xu hướng tăng sẽ mạnh . Nếu tới 7h sáng ngày 16/4 mà có cây nến 4h đóng dưới 7900 thì xu hướng giảm tiếp tục,
Ý chủ quan thiên về xu hướng tăng!