mautd

Chart 1W 22/2/2018

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Giá đã ra khỏi kênh giá
- Giá đã ở phía trên đường tâm của BB
- RSI đã ở trên 50 và đang ngóc đầu
- Stoch ở vùng mua vào và đang ngóc đầu

=> BTC đã kết thúc downtrend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.