Le_Thanh_Tung

Sell BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tạo cấu trúc giảm rõ ràng và xuất hiện nến nhấn chìm giảm => sell
RR = 1:3