BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tín hiệu sell BTCUSD khi giá điều chỉnh vùng kháng cự quan trọng
Sell vùng 50k,
SL 51.7k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.