ThanhDCOfficial

Chờ sẵn giá breakout khỏi trendline

ThanhDCOfficial Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại giá Bitcoin đang down khi gặp downtrend. Việc cần làm là chờ giá breakout khỏi downtrend.

Bình luận:
Tăng điểm nhẹ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.