Phamdong1969

BTC 4h

Giá lên
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên đồ thì ngày BTC vẫn đang quá trình tích lũy đáy (chỉ cần gía dùy trì trên 6000$ thì chúng ta vẫn có cơ sở để hy vọng cho đớt phục hồi tiếp theo.
Trên đồ thị 4h giá đang điều chỉnh giảm hỗ trợ tốt của BTC tại 6440 và 6403$.
Mục tiêu cho đợt tăng tiếp theo là 6600$ ( xa hơn là 7400$ )
Bình luận:
Nhận định hỗ trợ tại 6403 đã sai
Bình luận:
Trên khung ngắn hạn ( 30" và 1H ) BTC đang cho xu hướng phục hồi,
Mục tiêu cho đợt phục hồi là 6420, Nếu mạnh có thể lên 6480.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.