DatTong

BTCUSD, Breakout???--> Up

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Minor uptrend on H4
- Forecast: Breakout resistance
and bounding pattern.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.