A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Mạnh Dạn Mua

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin trên khung H4 Đã điều chỉnh về gần 40 .000 , đã có thể mua lên.

BTC sau khi giằng co thì thoát lên trên 40 .000 lên trên 41.000 vào hôm qua.

Tự tin lên anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.