Tôi đang thấy #BTC chạm kháng cự. Không nên Long ngay lúc này