15520339

Nơi nào cho BTC ?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo ý kiến mọi người thì BTC sẽ quay lại mốc 53K hay lầm lũi tìm về nơi đã bắt đầu là 30K ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.