truongdaiduy

Bong bóng Bitcoin bể mà không sơ múi gì được thì tiếc lắm thay.

Giá xuống
truongdaiduy Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bong bóng rõ ra đó rồi. Mình chờ kéo lên lại vùng $6.9k sẽ tìm short theo price action.
Bình luận:
Giá đã kéo về đến $6.5k, dần dần về $6.9k như chúng ta mong đợi! Thế vỡ bong bóng kinh điển!

Bình luận:
Các nhà đầu tư còn nhiều niềm tin nơi Bitcoin. Mình chờ cơ hội khác short vậy.
Bình luận:
Chú ý nào cryto trader:


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.