YardleyRosette

Visual Lesson Example

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Recognize approximate price moves by acknowledging visual patterns.

Observing 360 (6H) note, and... Accompanied by other time frames such as the 90 min presents the market in an overbought condition, therefore giving away the future move because 50 level then becomes a substitute overbought level as if it were 68 on the particular time frame.
Bình luận: The idea is to have foreseen the fall as it developed.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.