1: giá chạm cản mạnh d1
2 : giá tạo mô hình 2 đáy
3 : rsi tạo phân kỳ ủng hộ
=> buy