Thehuu

BTC/USDT---SÓNG HỒI ĐANG DẦN XUẤT HIỆN

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
KHUNG H4- RSI đã phân kì....đang tạo đáy. khả năng cao hồi lên vùng 8400-8600$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.