COINABCF

BTC hoàn thành sóng điều chỉnh khung 30m

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

** Phân tích:
- BTC đã hoàn thành sóng 1 và sóng điều chỉnh 2 ở khung thời gian 30m
** Hành động:
- Ngắn hạn: Có thể chờ sóng 1 nhỏ ( đường xanh lá cây ) của sóng 3 hình thành để trade lướt sóng 3 ( đường màu đỏ )
- Dài hạn: Mua trong vùng giá từ 55k7 - 60k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.