SonPriceAction

BTCUSD canh buy

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD đã tăng mạnh vượt qua kháng cự. Canh buy khi giá hồi về như trên hình. Mục tiêu tiếp theo là 10k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.